csendeplrusk

Školská rada

 

Školská rada je orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých studentů, zletilým studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Ve své činnosti se školská rada řídí § 167 a § 168 školského zákona (zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání)

Školská rada

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád a navrhuje jejich změny
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání studentů
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Zasedání školské rady

Školská rada se schází ke svým zasedáním nejméně dvakrát ročně, při svých zasedáních se řídí jednacím řádem (*.pdf). Zasedání školské rady svolává její předseda.

 

Členové školské rady

Jmenováni zřizovatelem:

Ing. Stanislav Konkolski, Ph.D. - předseda školské rady

doc. Ing. Jan Žídek, CSc.

Zvoleni zákonnými zástupci nezletilých studentů a zletilými studenty:

MUDr. Martin Gebauer

Eva Drobiszová

Zvoleni pedagogickými pracovníky:

Mgr. Lenka Gajďoková

Ing. Martin Kijonka, Ph.D.

 

 

Se svými podněty a návrhy se obracejte na některého ze svých zástupců ve školské radě. Můžete nás kontaktovat rovněž na e-mailové adrese srsps.karvina@seznam.cz, případně dopisem zaslaným na adresu školy s uvedením, že daná písemnost je určena školské radě.