csendeplrusk

Strojírenství - počítačové projektování

 

1. Základní informace

 

Název školy: Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace
Platnost školního vzdělávacího programu: od 1. září 2016 počínaje 1. ročníkem
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní studium
Kód a název oboru vzdělávání: 23-41-M/01  Strojírenství
zaměření: počítačové projektování

 

 


2. Profil absolventa

 

Absolvent oboru strojírenství získá odborné kompetence uplatnitelné při přímém vstupu na trh práce. Je připraven pro práci ve středních technickohospodářských funkcích v oboru strojírenství a v příbuzných technických oborech. Může zastávat funkce konstrukčního, technologického, provozního charakteru apod. Je připraven pracovat samostatně i v týmu, soustavně se sebevzdělávat a sledovat trendy a vývoj v technických oborech. Absolvent je připraven k terciárnímu studiu oborů na technických a ekonomických fakultách vysokých škol, ke studiu příbuzných oborů na jiných vysokých a vyšších odborných školách. Absolvent získá vědomosti, dovednosti a návyky potřebné jak pro uplatnění na trhu práce, tak i pro terciární a celoživotní vzdělávání.

 

V oblasti všeobecně vzdělávací se absolvent vyznačuje těmito kompetencemi:

 • ovládá český jazyk i principy jeho užívání v různých komunikačních situacích, odborně se vyjadřuje v oblasti svého oboru, využívá popisných, výkladových a úvahových slohových postupů
 • získá předpoklady pro estetické osvojování skutečnosti, chápe přínos literatury a dalších druhů umění včetně designu pro život člověka, vyjádří vlastní prožitky z uměleckých děl
 • ovládá jeden světový jazyk na úrovni běžné hovorové komunikace, čte s porozuměním a s pomocí slovníků dokáže pracovat s cizojazyčným textem odborným, populárně naučným a firemní literaturou
 • čte s porozuměním a interpretuje texty různého druhu, stylu a žánru, efektivním způsobem zpracovává získané informace, rozumí ikonickým textům, tj. vyobrazením, mapám, schématům apod.
 • chápe principy fungování demokratické společnosti a ekonomických vztahů, dodržuje pravidla chování občana demokratické společnosti, vytváří si vlastní filozofické a filozoficko-etické názory jako základ pro orientaci při posuzování a hodnocení jevů lidského a občanského života; zaujímá stanoviska, diskutuje o nich, koriguje v diskuzi své názory a postoje
 • využívá osvojené poznatky z ekonomiky k orientaci v problematice fungování tržního hospodářství, v osobním i pracovním životě
 • osvojí si matematické a přírodovědné znalosti a dovednosti na úrovni potřebné pro studium technických i ekonomických oborů na vysokých školách; je schopen vyjádřit své matematické úvahy slovně i písemně a aplikovat matematické poznatky při řešení praktických problémů; chápe přírodní zákony a jevy, přírodovědné metody a postupy, zvládá práce s laboratorní technikou a dodržuje přitom zásady bezpečné práce a ochrany zdraví
 • chápe vnitřní souvislosti mezi učivem fyziky a matematiky a technických předmětů
 • řeší zadaný úkol, určí jádro problému, získává informace potřebné k řešení problému, navrhuje způsob řešení, je schopen vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a to samostatně nebo v týmové spolupráci
 • využívá prostředky informačních a komunikačních technologií pro osobní, studijní i pracovní účely
 • uvědomuje si význam vzdělání pro svoji úspěšnou kariéru a chápe nutnost sebevzdělávání a celoživotního učení k vytvoření předpokladů pro uplatnění na trhu práce
 • chrání své zdraví, dodržuje zásady správné životosprávy, pečuje o svůj duševní a fyzický rozvoj

 

V oblasti odborné se absolvent vyznačuje těmito kompetencemi:

 • navrhuje a konstruuje strojní součásti a mechanismy, navrhuje nástroje, přípravky a další výrobní pomůcky
 • navrhuje vhodné materiály pro strojní součásti a nástroje, druhy polotovarů, druhy a rozměry předvýrobků; u kovových materiálů předepisuje jejich tepelné zpracování, povrchovou úpravu apod.
 • používá aplikační programy pro počítačovou podporu projektové dokumentace, konstrukční přípravy výroby a technologické přípravy výroby na číslicově řízených strojích
 • čte a vytváří výkresy součástí, sestavení, schémat aj. produktů grafické technické komunikace používané ve strojírenství
 • uplatňuje zásady technické normalizace a standardizace, využívá při řešení technických úloh norem, strojnických tabulek a jiných zdrojů informací
 • navrhuje způsoby výroby, technické zařízení, nástroje, výrobní pomůcky a technologické podmínky k přetvoření surovin, předvýrobků a polotovarů ve výrobek, navrhuje technologické postupy výroby jednodušších součástí
 • zvládá způsoby měření základních technických veličin, provádí zkoušky vlastností technických materiálů, vhodně aplikuje způsoby kontroly
 • analyzuje a vyhodnocuje výsledky provedených měření, záznamy zpracovává do protokolů
 • zvládá základní zámečnické a montážní práce, získá praktické dovednosti na konvenčních a CNC obráběcích strojích
 • chápe dodržování zásad bezpečnosti práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků
 • zná a dodržuje základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence

 

 

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

 

Vzdělávací program připravuje žáky pro výkon činností středních technickohospodářských pracovníků a vysoce kvalifikovaných dělnických profesí v oblasti strojírenství, souvisejících především s obsluhou CNC techniky. Žáci jsou také schopni přizpůsobit se práci v příbuzných oborech. Vysokou flexibilitu absolventů umožňuje zaměření na CAD/CAM systémy a řídicí systémy CNC, na studium cizího jazyka, ovládání PC a získávání praktických zkušeností a dovedností v učební a odborné praxi. Cílem programu je rovněž zvýšit zájem žáků o studium technických oborů a vybavit je takovými kognitivními, studijními a dalšími dovednostmi, které jim usnadní adaptaci na požadavky vysokoškolského studia technických disciplín. Vzdělávání je systematicky směřováno k větší univerzálnosti, flexibilitě a kreativitě. Vede žáky k osvojení vhodných strategií učení, motivuje je k celoživotnímu učení, a tím minimalizuje rizika jejich uplatnění na trhu práce.

ŠVP k nahlédnutí zde

 

Pojetí vzdělávání

Vzdělávací program je koncipován ve dvou rovinách. Jednu tvoří okruh předmětů, které se podílejí především na utváření kulturního a všeobecně vzdělaného člověka. Poskytují žákům vzdělávání jazykové, společenskovědní, přírodovědné, matematické, ekonomické, vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích, v oblasti estetické a lidského zdraví. Nejvíce rozvíjejí klíčové kompetence důležité pro hodnotný život jedince a pro jeho uplatnění ve společnosti.

Druhou část představuje učivo odborných předmětů, které poskytuje žákům zejména všestranné strojírenské vzdělání obohacené o současné trendy, které se ve strojírenství prosazují, zaměřené především na využití výpočetní techniky v konstruování a řízení strojů počítačem. Po osvojení základních odborných poznatků se žáci naučí pracovat v CAD/CAM systémech. Jedná se o počítačový konstrukční návrh součástí, popřípadě sestav v aplikaci Solid Edge a počítačový technologický návrh výroby součástí v aplikaci Edge Cam. Seznámí se s obsluhou CNC strojů (soustruh a frézka), které používají řídicí systém HEIDENHAIN, na kterých pak navržené součásti vyrobí. Technologický cyklus je tak ve výuce uzavřen - od návrhu součásti až po její výrobu.

 

Zaměření oboru na počítačové projektování soustřeďuje výuku na:

 • využití grafických programů pro navrhování součástí a výrobních celků
 • tvorbu programů pro CNC stroje v nejpoužívanějších řídicích systémech
 • 3D technologie obrábění s využitím CAD-CAM systémů
 • nastavení a obsluhu CNC strojů

Ve výuce odborných předmětů je kladen velký důraz na kvalitu, vzájemnou provázanost odborných předmětů a aplikaci na konkrétní úkol z praxe, což se promítá do praktického vyučování ve školních dílnách i v reálných provozech a rovněž do ročníkových prací a projektů.

Základním principem vyučování je aktivita žáka. Preferovány jsou takové metody výuky, které kladou důraz na motivaci žáků, na rozvíjení kritického myšlení, vytváření dovedností analyzovat a řešit problémy, aplikovat získané vědomosti, samostatně studovat a uplatňovat při studiu efektivní pracovní metody a postupy. Uplatňují se sociálně komunikativní metody - dialog, metody kritického myšlení, metody kooperativního učení, problémového a projektového vyučování. Realizují se frontálně, nejčastěji ve skupinách nebo v týmech, a jsou vždy zaměřeny na aktivitu žáka. V teoretickém vyučování jsou aplikovány pomocí nových didaktických pomůcek a moderní techniky (multimediální PC, dataprojektory…) společně se stávající technikou (zpětné projektory, magnetofony, videa, videokamera,…).

Vzdělávání je zaměřeno nejen na osvojování nových poznatků, ale také na rozvíjení dovedností, schopností, utváření postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj žáka a pro jeho uplatnění ve společnosti. Jde o klíčové kompetence: k učení, k řešení problémů, komunikativní kompetence, personální a sociální kompetence, občanské kompetence a kulturní povědomí, kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám, matematické kompetence a kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi. Jsou rozvíjeny v jednotlivých předmětech při teoretickém vyučování, cvičeních, praktické výuce a dále při souvislé praxi v podnicích, exkurzích a při dalších aktivitách, které směřují k propojení školního prostředí s reálným prostředím mimo školu. Celým vzděláváním prostupují průřezová témata, která reflektují aktuální problémy současného světa.

 

Podmínky pro přijímání žáků ke vzdělávání

Přijímání žáků ke vzdělávání probíhá formou přijímacího řízení. Podmínkou pro zařazení uchazeče o studium do přijímacího řízení je zdravotní způsobilost ke studiu zvoleného oboru, což na přihlášce ke studiu potvrdí lékař. Nedílnou součástí přijímacího řízení jsou jednotné zkušební testy vytvořené Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT). Taktéž se zohledňuje prospěch žáka na základní škole. Více informací najdete na našem webu SPŠ Karviná v záložce: Přijímací řízení.

 

Organizace výuky

Vyučování je organizováno podle učebního plánu v povinných a nepovinných předmětech. Volitelné předměty, které jsou součástí povinného bloku, nabízejí žákům alternativu vzhledem k jejich zaměření a přípravě na volitelnou maturitní zkoušku.

 • Při výuce cvičení nebo předmětů, které mají charakter cvičení, cizích jazyků, praxe a volitelných předmětů, se žáci dělí na skupiny. Počet žáků ve skupině je dán technickými a finančními možnostmi školy při dodržení zásad BOZP.
 • Předměty s jednohodinovou dotací jsou zpravidla vyučovány v uzavřených blocích. Předmět základy ekologie v 1. ročníku je organizačně směřován k projektovému vyučování v povinném a ve volitelném modulu. Předmět ekonomika ve 4. ročníku je připraven alternativně, modulově - formou volitelných modulů.
 • Praktická výuka probíhá ve školních dílnách a v laboratořích podle učebního plánu. Souvislá 4týdenní výrobní praxe se realizuje na konci třetího ročníku v okolních podnicích a firmách na základě smlouvy o odborné praxi mezi školou a podniky.
 • Výuku doplňují exkurze, turistický, lyžařský a snowboardový kurz, návštěvy filmových a divadelních představení, výstav, muzeí apod.

Další vzdělávací možnosti poskytují žákům nepovinné předměty: cizí jazyky, psaní na počítači, fyzikální seminář, společenskovědní seminář, základy vyšší matematiky, programování CNC strojů, svařování aj. Umožňují žákům lépe se připravit na vstup do praxe nebo na vysokoškolské studium. Předmět psaní na počítači je ukončen výkonnostní zkouškou, úspěšný žák obdrží osvědčení. Předmět svařování je ukončen závěrečnou zkouškou, která se skládá z teoretické a praktické části. Úspěšný žák získá osvědčení, svářečský průkaz a je připraven pro výkon další profese.

 

Hodnocení žáků

Základní pravidla hodnocení prospěchu a chování žáků určuje platná legislativa a klasifikační řád, který je součástí školního řádu.

V předmětech teoretického vyučování se provádí diagnostická činnost nejčastěji formou ústní nebo písemné zkoušky. Podle charakteru učiva a uvážení učitele jimi mohou být například didaktické testy, orientační zkoušení, tematické zkoušení, samostatná práce, řešení úloh apod. Hodnotí se nejen míra osvojení nového učiva, ale také schopnost samostatného logického myšlení, schopnost aplikace získaných poznatků při řešení úkolů, schopnost věcně argumentovat, úroveň slovního nebo grafického vyjadřování. Především u písemné zkoušky se preferuje bodový systém hodnocení.

V předmětech praktického vyučování a ve cvičeních se hodnotí osvojení odborných dovedností, využívání získaných teoretických poznatků, využívání pomůcek a pracovního zařízení, provedení praktických činností, posuzuje se kvalita výstupu a v měřeních zpracování protokolu.

Podle předem stanovených kritérií se hodnotí projekty, ročníkové práce a moduly. Součástí hodnocení je i posouzení úrovně klíčových kompetencí: jak žák komunikuje, jak je schopen spolupracovat v kolektivu, využívat výpočetní techniku a numerické znalosti a jak je schopen své znalosti a vědomosti prezentovat.

Motivační aspekt hodnocení se odráží v zohledňování dalších aktivit, jako jsou samostatné činnosti žáků (referáty, příprava pokusů aj.), účast v soutěžích a olympiádách, aktivita ve vyučování, přístup k plnění zadaných úkolů apod. Učitel rovněž reflektuje pozitivní vývoj žáka v průběhu hodnoceného období a individuálně postupuje při hodnocení žáků se specifickými poruchami učení.

Hodnocení je prováděno vždy prokazatelnou formou, v co nejkratším čase, u ústní zkoušky ihned a v ostatních případech nejpozději do dvou týdnů.

Učitel vede žáky k sebehodnocení, a tím k jejich reálnému pohledu na vlastní schopnosti a nedostatky. Základem je jeho partnerský a komunikativní přístup k žákům.

 

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných

Východiskem je spolupráce s poradenským zařízením. Spolupráci s pedagogicko- psychologickou poradnou, s rodiči a informovanost učitelů zajišťuje na škole výchovný poradce. K žákům se specifickými poruchami učení je uplatňován individuální přístup v příslušných předmětech podle instrukcí poradenského zařízení a výchovného poradce. U maturitní zkoušky profilové části je prodloužena doba přípravy na ústní zkoušku a doba písemné a praktické zkoušky.

Podpora nadaných žáků směřuje k jejich dalšímu rozvoji na složitější a abstraktnější úrovni. Poskytuje žákům volnost ve způsobu řešení úloh, možnost vyhnout se dominantním výukovým metodám, respektuje originalitu a nápaditost řešení. Nejčastěji je orientována na diferencovaný přístup ve vyučování, na vytváření tvořivého motivačního prostředí a na zapojování žáků do školních a mimoškolních soutěží, olympiád a projektů. Jsou organizovány odborné soutěže - SOČ (středoškolská odborná činnost), soutěž v programování, přírodovědné, matematické, jazykové, společenskovědní a sportovní soutěže. U mimořádně nadaných žáků je škola připravena zajistit individuální plán vzdělávání, popřípadě spolupráci s jinými pracovišti (školami vyššího stupně aj.), plán průběžně vyhodnocovat a ve spolupráci se žáky a s rodiči korigovat další postupy.

 

Způsob ukončení vzdělávání

Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou, která se realizuje podle školského zákona a příslušného prováděcího právního předpisu. Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části.

Více informací o maturitní zkoušce zde

 

4. Učební plán

 Učební plán platný od 1. 9. 2016 k nahlédnutí zde

 Učební plán platný od 1. 9. 2018 k nahlédnutí zde